امضای یادداشت تفاهم میان مؤسسه «رسانه» و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3315

دکتر محمد السلمی بنیانگذار و رئیس موسسه رسانه در رأس هیأتی از مؤسسه رسانه، یادداشت تفاهمی با دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود را به امضا رساند. گفتنی است امضای این یادداشت تفاهم با هدف تقویت راههای همکاری دو جانبه در سطح پژوهش و ارائه خدمات مشاوره ای، و نیز برقراری و تقویت راههای همکاری مشترک در همه زمینه ها صورت گرفته است. در این جلسه دکتر عبداللطیف آل الشیخ رئیس دانشکده، معاونین دانشکده و نیز سرلشکر بازنشسته احمد المیمونی مدیر مرکز مطالعات مؤسسه رصانه حضور داشتند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران