موسسه بين المللى مطالعات ايران

درباره نویسنده موسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 168
توافق عربستان سعودی و ایران و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور

توافق عربستان سعودی و ایران و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
نفوذ در عمق.. ابعاد حمله پهبادی به ایران

نفوذ در عمق.. ابعاد حمله پهبادی به ایران

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
«رسانه» گزارش راهبردی سال 2022 میلادی را منتشر می کند

«رسانه» گزارش راهبردی سال 2022 میلادی را منتشر می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
امضای یادداشت تفاهم میان مؤسسه رسانه و مؤسسه مطالعات پیشرفته بین المللی ازبکستان

امضای یادداشت تفاهم میان مؤسسه رسانه و مؤسسه مطالعات پیشرفته بین المللی ازبکستان

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
امضای یادداشت تفاهم میان «رسانه» و دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند

امضای یادداشت تفاهم میان «رسانه» و دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
مشارکت «رسانه» در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره 2023 میلادی

مشارکت «رسانه» در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره 2023 میلادی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
اعتراضات ایران؛حکومتی در معرض تهدید، واکثریتی خاموش که تا کنون موضعی نگرفته است

اعتراضات ایران؛حکومتی در معرض تهدید، واکثریتی خاموش که تا کنون موضعی نگرفته است

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
امضای یادداشت تفاهم میان مؤسسه «رسانه» و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود

امضای یادداشت تفاهم میان مؤسسه «رسانه» و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
مؤسسه «رسانه» کتاب «منازعه ایران و عربستان سعودی بعد از 2011 میلادی» را منتشر می کند

مؤسسه «رسانه» کتاب «منازعه ایران و عربستان سعودی بعد از 2011 میلادی» را منتشر می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
سفر رئیس مؤسسه رسانه به الجزایر

سفر رئیس مؤسسه رسانه به الجزایر

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران