موسسه بين المللى مطالعات ايران

درباره نویسنده موسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 139
انتخابات پارلمانی 2022 لبنان و میزان تغییرات احتمالی در فضای سیاسی

انتخابات پارلمانی 2022 لبنان و میزان تغییرات احتمالی در فضای سیاسی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رقابت ترکیه و ایران در آسیای میانه

رقابت ترکیه و ایران در آسیای میانه

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
جریان صرخی: اختلاف شیعی- شیعی و پیامدهای سیاسی آن در عراق

جریان صرخی: اختلاف شیعی- شیعی و پیامدهای سیاسی آن در عراق

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
اوکراین در ژئوپلیتیک روسیه

اوکراین در ژئوپلیتیک روسیه

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
پیامدهای اقتصادی و سیاسی افزایش بهای انرژی

پیامدهای اقتصادی و سیاسی افزایش بهای انرژی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
برجام و تضمین های روسیه.. انگیزه ها و پیامدها

برجام و تضمین های روسیه.. انگیزه ها و پیامدها

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
انتشار «فرهنگ لغات نظامی» دو زبانه عربی و فارسی توسط «رصانه»

انتشار «فرهنگ لغات نظامی» دو زبانه عربی و فارسی توسط «رصانه»

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رسانه گزارش راهبردی سال 2021 میلادی را منتشر می کند

رسانه گزارش راهبردی سال 2021 میلادی را منتشر می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
شماره 14 مجله مطالعات ایران منتشر شد

شماره 14 مجله مطالعات ایران منتشر شد

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
لغو سمت مفتی در سوریه.. زمینه ها و ابعاد

لغو سمت مفتی در سوریه.. زمینه ها و ابعاد

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران