«رسانه» شانزدهمین شماره مجله مطالعات ایران را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3243

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه»، نسخه عربی شانزدهمین شماره مجله مطالعات ایران را منتشر کرد. این شماره هفت عنوان پژوهش را در خود جای داده است. نخستین پژوهش را محمد السید الصیاد پژوهشگر مطالعات فکری و ایدئولوژیک مؤسسه «رسانه» با عنوان « پاسخگویی قدرت در اندیشه سیاسی شیعی معاصر» به رشته تحریر در آورده است. در این پژوهش، اختلافات موجود در اندیشه سیاسی شیعی معاصر درباره مسأله قدرت و ماهیت دولت، و نیز دیدگاه کهن و سنتی که فقه سیاسی انتظار را تبیین می کند، مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش دوم را پروفسور احمد سالم استاد فلسفه دانشگاه طنطا با عنوان «خوانشی در پرتو ولایت مطلقه فقیه» نگاشته و به مسأله اصلاحات دینی در ایران توجه نموده است. سومین پژوهش با عنوان «تأثیر “دکترین اختاپوس” اسرائیل بر تصویر کلیشه ای سپاه پاسداران» است که به همت تسعدیت کلالیش دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه مولود معمری شهر تیزی وزو، نگاشته شده است. چهارمین پژوهش با عنوان « گفتمان رسانه ای ایران و روند تأثیر گذاری و ایجاد نفوذ در جهان عرب» نام دارد. در این پژوهش، بوشوار یاسین، پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی در دانگشاه محمد الخامس گونه های گفتمان سیاسی و عقیدتی را که ایران از طریق رسانه های گوناگون در جوامع عربی ترویج می کند مورد بررسی قرار داده است. پژوهش پنجم با عنوان «سیاست ایران در قبال اختلافات مغرب عربی .. ابعاد و میزان تأثیر» به قلم دکتر عبدالرزاق غراف استاد مطالعات اروپا-مدیترانه  به رشته تحریر در آمده است که ماهیت سیاست ایران در قبال اختلافات فیمابین کشورهای مغرب عربی مخصوصا اختلافات الجزایر – مغرب در مورد پرونده صحرا را به خوانش گرفته است.

پژوهش ششم که با عنوان « ایران و سیاست نگاه به شرق.. نمونه موردی: اندونزی»، توسط رضوان رفیع توغو، پژوهشگر روابط بین الملل نوشته شده است، تلاش دارد نتایج این سیاست در کاهش انزوای تهران از طریق برقراری روابط با شرق در سالهای اخیر را زیر ذره بین ببرد.

و در پایان، هفتمین پژوهش با عنوان «تأثیر عوامل داخلی و خارجی در روابط ایران و کره جنوبی» به قلم دکتر محمد شاکر محمد حسین استاد علوم سیاسی دانشگاه سوئز به نگارش درآمده است.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران