رسانه منتشر می کند: کتاب “زیر عبای رهبر: دفتر خامنه ای چگونه کار می کند”

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2587

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران، کتابی تحت عنوان « زیر عبای رهبر: دفتر خامنه ای چگونه کار می کند» را به زبان انگلیسی منتشر کرده است. این کتاب را دکتر مجید محمدي جامعه شناس و تحلیل گر مسائل سیاسی ایران مقیم ایالات متحده به رشته تحریر در آورده است. این کتاب که در نوع خود بی نظیر است، یک نگاه اجمالی به ادارات داخلی ایرانی و پویایی آنها  دارد و چگونگی و مکان اتخاذ تصمیم سیاسی و جایی که قدرت رد و بدل می شود، را معرفی می کند. این کتاب از بیت رهبری ابهام زدایی می کند، زیرا زوایای پنهان، عملیات وسیع، ماهیت بیت رهبری، احتکار کامل فرایند تصمیم گیری و اداره امور جاری کشور توسط بیت را به خوبی معرفی می کند و ضمن بررسی ساختار تشکیلاتی آن، کارمندان عالی رتبه و مأموریت ها، استراتژی ها و شیوه های کاری آن را معرفی می کند.

کتاب « زیر عبای رهبر: دفتر خامنه ای چگونه کار می کند» که در هشت فصل تنظیم شده است، نحوه کار بیت رهبری و فرایند احتکار قدرت در ایران توسط یک فرد را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و برای خواننده بیان می کند که علی رغم اینکه بیت رهبری و نهادهای دولتی منافع مشترک خود را دنبال می کنند، اما فضای روابط بین این دو تیره و تار است و رقابت بر سر قدرت همچنان جریان دارد. فصل اول کتاب به نفوذ سیاسی و صلاحیت های بیت رهبری و معرفی پرسنل کاری این دفتر اختصاص دارد.

فصل دوم کتاب به بررسی برنامه های کاری بیت خامنه ای همچون صدور فتوا، مدیریت قراردادهای نفتی، ارتباطات بین المللی و معرفی امپراتوری مالی و اقتصادی خامنه ای می پردازد و از نحوه دخالت بیت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پرده بر می دارد. فصل سوم به معرفی نحوه کار بیت رهبری و اهداف، راهبردها، پارتی بازیها، پنهان کاری ها، فئودالگرایی می پردازد و بیان می کند که چگونه خامنه ای و بیت او برای مظلوم نمایی در مقابل پیروان داخلی  و خارجی، خود را به گریه می زند. فصل چهارم درباره ساختار بیت رهبری است که بیشتر به مافیا و یا دفتر سیاسی شباهت دارد. در این فصل، دوازده اصل که رهبری خامنه ای و فسلفه وی در اداره مملکت بر آن استوار است بیان شده و ساختار تشکیلاتی بیت و پست های آن معرفی شده است.  فصل پنجم درباره کیفیت سازوکار بیت رهبری است و 5 اصل بنیادی که مدیریت امور داخلی کشور و راهبردهای خامنه ای در سیاست خارجی بر آن استوار است، به تفصیل بیان می شود. در فصل ششم عنوان حقوقی بیت رهبری در قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد و به این نکته اشاره می شود که علی رغم اینکه در قانون اساسی نامی از « بیت رهبری» ذکر نشده است، اما ماده 10 قانون اساسی صلاحیت های زیادی به رهبری داده است. فصل هفتم نحوه نفوذ  قدرت رهبر و راههای ارتباط بین بخشهای مختلف دفتر را مورد کاوش قرار می دهد و شیوه های چهارگانه ای را که رهبر در بیت خود، برای مدیریت قدرت به کار می گیرد بررسی می کند.

در نهایت، فصل هشتم که فصل پایانی این کتاب است روابط شبکه های مالی و تجاری نهادهای مربوط به بیت رهبری را توضیح می دهد.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران