سیزدهمین شماره نشریه مطالعات ایران به همت «رسانه» منتشر می شود.

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2896

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» سیزدهمین شماره نشریه مطالعات ایران را منتشر کرد. در این شماره، شش پژوهش ارائه شده است.

نخستين پژوهش با عنوان «اندیشه سیاسی شیعی در ایران: بین دموکراسی حکومت مردمی و حکومت الهی ولایت فقیه» به همت دکتر عبد القادر عبد العالی استاد سیاست های تطبیقی دانشگاه مولای الطاهر نگارش یافته است. در این پژوهش موضوعاتی چون اندیشه سیاسی شیعه دوازده امامی و ریشه های دینی آن، اندیشه شیعه دوازده امامی و موضع آن در قبال مدرنیسم سیاسی، و قانون اساسی ایران میان اصل مذهبی شیعه دوازده امامی و اصل جمهوری، به بحث گرفته شده است.

پژوهش دوم با عنوان «سیاست جمعیتی ایران بین چالشهای توسعه ای و مسائل ژئوپلیتیک» توسط دکتر محمد حسن القاضی پژوهشگر مسائل ایران نگارش یافته است. در این پژوهش مباحثی چون ویژگیهای سیاست جمعیتی ایران، مهمترین تغییرات آن، چالش ها و فرصت های توسعه ای که مسأله جمعیت فراروی رژیم ایران قرار داده است، تأثیرات سیاست جمعیتی ایران بر رژیم ایران و آینده آن و پیامدهای احتمالی سیاست جمعیتی ایران بر منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

اما پژوهش سوم با عنوان «اهمیت اقتصادی و راهبردی بنادر ایرانی: بندر جاسک به عنوان نمونه موردی» به همت آقایان احمد شمس الدین لیله و دکتر معتصم صدیق عبد الله پژوهشگران مؤسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) نگاشته شده است که ضمن بیان اهمیت بنادر دریایی در ایران، به معرفی بنادر شمالی مشرف به دریای خزر و همچنین بنادر جنوبی در ساحل خلیج عربی و اقیانوس هند پرداخته است. این پژوهش اهداف ایران از توسعه بنادر و نیز چالش های توسعه بنادر ایرانی و مشکلاتی که فراروی پروژه جاسک قرار دارد را مورد توجه قرار داده است.

پژوهش چهارم را محمود نجم پژوهشگر حوزه اقتصادی با عنوان «عوامل سیاسی داخلی و خارجی و نیز فاکتورهای رقابتی اقتصاد ایران» به رشته تحریر در آورده است که در آن، نشانه های نابسامانی ساختار اقتصاد ایران و نیز علایم زوال نقاط قوت رقابتی بودن اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش پنجم نیز با عنوان « رویکردهای ایران به اتحادیه اوراسیا: اهداف، فرصت ها و چالشها» به همت دکتر آلبرتو گاسبرتو استادیار علوم سیاسی در دانشگاه بادووا به رشته تحریر در آمده است که رویکردهای ایران به اتحادیه اوراسیا را مورد بررسی قرار داده و در این راستا به تعریف مفاهیم ذیل پرداخته شده است که عبارتند از: منطقه گرایی و اهمیت دیدگاه کارکردگرایی در توضیح موضع ایران در قبال اوراسیا، بُعد امنیتی منطقه گرایی و مشکل پیوستن احتمالی ایران به اتحادیه اوراسیا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا: پیدایش، اهداف و کاستی ها، تفاهمنامه تجارت آزاد با ایران: فرصت های اقتصادی احتمالی و حد و مرزهای اصلی آن، اتحادیه اوراسیا و ضرورت های امنیتی و سیاسی ایران، فرصت های مشارکت ایران با ارواسیا و میزان تأثیرگذاری فاکتور چین.

پژوهش ششم را رضوان رفیع توگو پژوهشگر روابط بین الملل با عنوان «سیاست ایران در قبال مالزی: ابعاد و چالشها» نگاشته است که در آن عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و مالزی و ابزارها و ابعاد این رابطه به بحث گرفته شده است. همچنین این پژوهش، به اهمیت مالزی در طرحهای ایران برای مقابله با تحریمهای امریکا پرداخته و تأثیر روش نامتعادل مهاتیر محمد بین ایران و عربستان سعودی را زیر ذره بین برده است.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران