شماره 14 مجله مطالعات ایران منتشر شد

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3018

شماره چهاردهم مجله مطالعات ایران (نسخه عربی) توسط مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» منتشر شد. این شماره حاوی پنج پژوهش و یک خوانشی بر کتاب « شبه نظامیان مرگ، و افول اهل سنت» نوشته دبورا آموس است. اولین پژوهش با عنوان « آقا زاده ها» در ایران.. خویشاوندسالاری در داخل و لابی‌گرهای بالقوه در خارج، به قلم آرام خالد پژوهشگر امور ایران به نگارش درآمده است. در این پژوهش به مفهوم « آقا زاده ها» و ماهیت این پدیده در میان علمای شیعه و افزایش پدیده « آقا زاده ها» و مصادیق آن در ایران بعد از انقلاب پرداخته و نگاهی به « آقا زاده ها»ی مقیم در خارج از کشور نیز انداخته است.
پژوهش دوم به قلم دکتر اکرم حسام؛ پژوهشگر مطالعات امنیت منطقه ای و نایب رئیس مرکز مطالعات راهبردی «رع» با عنوان «ایران و رقابت قدرتهای منطقه ای و بین المللی در افغانستان بعد از خروج امریکا» به نگارش در آمده است. در این پژوهش اوضاع کلی منطقه پیرامونی افغانستان قبل از خروج امریکا و نیز آمادگیهای راهبردی و تاکتیکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منافع قدرتهای منطقه ای و راهبرد آنها برای افغانستان پسا امریکایی، و نیز منافع قدرتهای بین المللی و راهبرد آنها برای آینده افغانستان بعد از خروج امریکا پرداخته وفرصت ها و قدرت مانور ایران در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش سوم با عنوان «جنگ شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق» به قلم دکتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی پژوهشگر منطقه ای و بین المللی مؤسسه «رسانه» به نگارش در آمده است. در این پژوهش تأثیر شبه نظامیان ایران در عراق در راهبرد ایران به بررسی گرفته شده و عوامل پراکندگی در صفوف شبه نظامیان و اختلافات و  درگیریها میان شبه نظامیان و همچنین تلاشهای ایران برای مدیریت این اختلافات به بحث گرفته شده است. این پژوهش همچنین به نتایج درگیری میان شبه نظامیان و تبعات آن بر نفوذ ایران در عراق پرداخته است.

پژوهش چهارم را آقای سعد بن حسین شهرانی؛ پژوهشگر امور نظامی و امنیتی مؤسسه «رسانه» با عنوان «رویکردهای نیروی دریایی ایران.. اهداف، چالشها و میزان تأثیرگذاری»، به رشته تحریر در آورده است. در این پژوهش، به فعالیت ها و رویکردهای نیروی دریایی ایران و چالشها و میزان کارآمدی آن پرداخته شده است.

پژوهش پنجم نیز با عنوان «مسأله کردها به عنوان یک ابزار سیاسی میان ترکیه و ایران» به قلم سلیمان الوداعی؛ پژوهشگر امور منطقه ای و بین المللی مؤسسه «رسانه» نگاشته شده است که ضمن بیان ویژگیها و شاخصه های گروههای کرد طرفدار ایران و ترکیه، عواملی را که در موضع ترکیه و ایران تأثیرگذار است و نیز مهمترین مراحل تعامل ترکیه و ایران با کردها را مورد بررسی قرار داده است.

همه مطالب مجله از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران