مشارکت رسانه در کنفرانس ” افراط گرایی: تهدیدات ثبات جهانی” در هند.

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2997

سرلشکر بازنشسته محمد احمد المیمونی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات به نمایندگی از موسسه بین المللی مطالعات ایران در کنفرانس “افراط گرایی: تهدیدات ثبات جهانی” که در روزهای دهم و یازدهم دسامبر 2021 به میزبانی موسسه مدیریت هند در دهلی نو برگزار شده است شرکت کرد.

المیمونی در دومین میزگرد این کنفرانس درباره ” ظهور افراط گرایی: نقش رویدادهای مهم، چون ظهور طالبان در افغانستان، در افزایش افراط گرایی” صحبت كردند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران