همه شماره های نشریه ایران شناسی بطور رایگان در دسترس می باشند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2305

موسسه بین المللی ایران شناسی (رصانه) اعلام می کند که همه شماره های نشریه ایران شناسی را بطور رایگان در وبسایت خود قرار داده است. این نشریه که به دقت از سوی کارشناسان ارزیابی می شود، هر سال دو بار به زبان های عربی و انگلیسی منتشر می شود و برخی از پژوهش های آن به زبان فارسی ترجمه می گردد. این نشریه بطور تخصصی تحلیل های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، استراتژیک، و سیاسی در خصوص امور ایران ارائه می دهد. نشریه ایران شناسی متعهد به معیارهای علمی و بی طرفانه است و امور مربوط به ایران را در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی بطور دقیق مورد بررسی قرار می دهد.

شماره های نشریه ایران شناسی در دسترس همگان قرار دارند:

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران