فصلنامه پژوهش های ایرانی پژوهش های علمی متخصص

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2275

شمــــاره ویــــــژه

اقتصاد رانتی و مبانی عدالت اجتماعی در ایران

مجدی عبد الهادی

گذار پر دست انداز جنگ میان سنت و مدرنیسم در ایران

د. عبد الغنی عماد

بحران اعتبار مالی در ایران… علل و پیامدهای اقتصادی

احمد شمس الدین لیله

کشورهای خلیج و ایران: مناقشات و راهبردهای تقابل

د. أشرف محمد کشک

منافع اقتصادی… آتش بیار جنگ سرد منطقه ای ترکیه و ایران!

كــرم سعيــد

روابط بی رمق اقتصادی ترکیه با ایران

عبدالله بوزکورت

ایران، ترکیه و چالش تشکیل کشور مستقل کردستان در شمال عراق

د. علی بکر

نفوذ سپاه در آفریقا مداخله های فشرده و چالش های پابرجا

د. امیره محمد عبد الحلیم

ایران و روسیه:‌ ائتلاف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و چالش ها

د. محمد سعید ادریس

سیاست ایران در آمریکای لاتین پس از برجام
فرصت های احیای نفوذ در محیطی بی ثبات

امــل مختــار

تعامل بین سازمانی دولت ترامپ و سیاست خارجه آمریکا در خصوص ایران

عمرو عبد العاطی

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران