دكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی

درباره نویسنده پژوهشگر امور سیاسی در موسسه بین المللی مطالعات ایران
مقالات : 9
نتایج انتخابات تایوان..تدابیر محتاطانه چین در قبال روندهای درگیری در شرق آسیا

نتایج انتخابات تایوان..تدابیر محتاطانه چین در قبال روندهای درگیری در شرق آسیا

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
میزان تأثیر گذاری طرفهایی که بر سر راه احیای روابط عربستان سعودی و ایران سنگ اندازی می کنند

میزان تأثیر گذاری طرفهایی که بر سر راه احیای روابط عربستان سعودی و ایران سنگ اندازی می کنند

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
افزایش حضور چین در سطح جهان  وبازتابهای احتمالی آن بر آینده روابط عربستان سعودی وایران

افزایش حضور چین در سطح جهان  وبازتابهای احتمالی آن بر آینده روابط عربستان سعودی وایران

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
گزینه های قدرت های خاورمیانه در پرتو تنش میان امریکا و چین درباره تایوان

گزینه های قدرت های خاورمیانه در پرتو تنش میان امریکا و چین درباره تایوان

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
تحولات کنونی بین المللی و پیامدهای آن بر رقابت میان ترکیه و ایران در خاورمیانه

تحولات کنونی بین المللی و پیامدهای آن بر رقابت میان ترکیه و ایران در خاورمیانه

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق

منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
میانجیگری بین المللی برای حل بحران ایالات متحده و ایران و آینده نفوذ ایران در منطقه

میانجیگری بین المللی برای حل بحران ایالات متحده و ایران و آینده نفوذ ایران در منطقه

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
ناتوی عربی: زمینه ها، چالش ها و فرصت های موفقیت

ناتوی عربی: زمینه ها، چالش ها و فرصت های موفقیت

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی
رژیم ایران در ترازوی اپوزیسیون خارج از کشور..نگاه تحلیلی به گفتمان اپوزیسیون در نشست پاریس

رژیم ایران در ترازوی اپوزیسیون خارج از کشور..نگاه تحلیلی به گفتمان اپوزیسیون در نشست پاریس

توسطدكتر عبد الرؤوف مصطفی الغنیمی