د. محمد السلمي

د. محمد السلمي

درباره نویسنده رئيس مؤسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 68
بازگشت جنگجویان طرفدار ایران از سوریه، امنیت پاکستان را تهدید می کند

بازگشت جنگجویان طرفدار ایران از سوریه، امنیت پاکستان را تهدید می کند

توسطد. محمد السلمي
استفاده رژیم ایران از خرافه و اسطوره برای شانه خالی کردن از مسئولیت

استفاده رژیم ایران از خرافه و اسطوره برای شانه خالی کردن از مسئولیت

توسطد. محمد السلمي
فرصت طلایی رژیم ایران برای تغییر رفتار

فرصت طلایی رژیم ایران برای تغییر رفتار

توسطد. محمد السلمي
ترکیه با اقدام خود در لیبی از الگوی ایران پیروی می کند

ترکیه با اقدام خود در لیبی از الگوی ایران پیروی می کند

توسطد. محمد السلمي
نمایش پرچم های گروهای نیابتی سردرگمی رژیم ایران را آشکار می سازد

نمایش پرچم های گروهای نیابتی سردرگمی رژیم ایران را آشکار می سازد

توسطد. محمد السلمي
نه هرکه آینه سازد سکندری داند

نه هرکه آینه سازد سکندری داند

توسطد. محمد السلمي
منطقه نیاز به عمل ایران دارد نه حرف

منطقه نیاز به عمل ایران دارد نه حرف

توسطد. محمد السلمي
ملت های عرب برای گفتگو آماده اند، اگر ایران به تخاصم خود پایان دهد

ملت های عرب برای گفتگو آماده اند، اگر ایران به تخاصم خود پایان دهد

توسطد. محمد السلمي
ظریف در دوره پسا تحریم

ظریف در دوره پسا تحریم

توسطد. محمد السلمي
ایران راهی طولانی پیش رو دارد تا اعتماد همسایگان را جلب کند

ایران راهی طولانی پیش رو دارد تا اعتماد همسایگان را جلب کند

توسطد. محمد السلمي