کرم سعید

درباره نویسنده پژوهشگر متخصص در امور ترکیه- مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام
مقالات : 1