سعید قاسمی نژاد

درباره نویسنده پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن دی سی است.
مقالات : 1