پری کیارامونته

درباره نویسنده پری کیارامونته یکی از گزارشگران شبکه فاکس نیوز است که موضوع های مختلفی از قبیل جرائم، مسائل تحقیقی و فناوری را با توجه به منافع ملی پوشش می دهد.
مقالات : 1